Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A LAMAREDA Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Apáca utca 4., cégjegyzékszám: 08-09-009056, LAMAREDA) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete 13 cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezelő a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatait.

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

A kapcsolattartási adatok tekintetében az adatkezelő a LAMAREDA Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Apáca utca 4.,           Cégjegyzékszám: 08-09-009056). A LAMAREDA adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A LAMAREDA a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a LAMAREDA jogos érdeke. A LAMAREDA jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeni szerződéses partner részéről a kapcsolattartásra jogosulttal, és a szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses partnerével.

3. Személyes adatok kategóriái

A LAMAREDA a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat rögzíti: kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.

4. Személyes adatok címzettjei

A LAMAREDA a kapcsolattartási adatokat harmadik személy részére nem adja át.

5. Személyes adatok forrása

Amennyiben a LAMAREDA a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait a LAMAREDA szerződő partnerének képviselője vagy a szerződő partnere képviseletében eljáró további kapcsolattartó adta át a LAMAREDA részére.

6. Az adatkezelés időtartama

A LAMAREDA a kapcsolattartási adatait a szerződés megőrzésének időtartamáig kezeli.

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A LAMAREDA a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön   részére.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a LAMAREDÁHOZ az info@lamareda.hu vagy +36 96 510 980 telefonszámon fordulhat.

8.1. Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a LAMAREDATÓL arra vonatkozóan, hogy kezeli-e az Ön személyes adatait. A HUNGERIT a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a LAMAREDÁTÓL kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy kiegészítse az Ön hiányos személyes adatait.

8.3. Törléshez való jog

A LAMAREDA az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kapcsolattartási adatait, kivéve, ha a kapcsolattartási adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez,            érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

A LAMAREDA indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
1. a LAMAREDÁNAK nincs szüksége a kapcsolattartási adatokra, abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte azokat
2. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
3. a személyes adatait jogellenesen kezelte
4. a LAMAREDA jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni

8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
1. vitatja a személyes adatok pontosságát
2. az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi
3. a LAMAREDÁNAK a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli
4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

8.5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
 
9. Jogsértés esetén tehető lépések

9.1. Ha úgy gondolja, hogy a LAMAREDA megsértette a jogait a személyes adatainak kezelése során, akkor a LAMAREDÁHOZ az info@lamareda.hu email címen, vagy a +36 96 510 980 telefonszámon fordulhat.

9.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a  hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel: +36 1 391 1400
Hatályos: 2019. június 1.
HÍREK ÉTTEREM KONYHA ÉTLAP GALÉRIA KAPCSOLAT
Hírek Az étterem története
Minősítések, díjak
Borvacsorák
Asztalfoglalás
Horváth Szilveszter
Versenyek
Étlap
Vega / Vegán
Borlap
Heti menü
Képek az étteremről
Virtuális séta
LAMAREDA Étterem és Bisztró
9022 Győr, Apáca u. 4.
Asztalfoglalás: +36 30 910 10 99
Telefon: +36 96 510 982
Telefon/Fax: +36 96 510 989
E-mail: info@lamareda.hu

Adatkezelési tájékoztató